04.09.2019· Jolana Láčíková

Obchodní podmínky Art fo Language s.r.o.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky pro studium v Britském vzdělávacím centru Art of Language

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednavatelem a příslušným dodavatelem.

2. Britské vzdělávací centrum Art of Language (dále jen dodavatel), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi dodavatelem a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem dodavatele je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání.

3. Smlouva mezi objednavatelem (studentem) a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky). Za písemnou formu se považuje i fax (faxová zpráva), elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.artoflanguage.cz.

4. Dodavatel má povinnost do jednoho pracovního dne ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednavatele.

5. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

6. Vyplněním přihlášky objednavatel souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami pro studium v Britském vzdělávacím centru Art of Language.

Čl. II Předmět plnění

1. Předmětem plnění je výuka jazyků v britské školce či kurzu pro veřejnost,  vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka).

2 Jazykové kurzy jsou rozdělené do několika typů (kurzy pro děti, kurzy pro rodiče s dětmi, kurzy pro dospělé, jednodenní kurzy, víkendové kurzy, týdenní kurzy, metodické akreditované kurzy pro učitele a kurzy v Londýně). Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele.

Čl. III Termín realizace výuky

1. V případě odpoledních kurzů pro děti a kurzů pro rodiče s dětmi probíhá výuka 1x týdně v rozsahu 40 lekcí za rok, délka lekce je 45 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak. V případě Kurzů pro dospělé probíhá výuka 1x týdně v rozsahu 40 hodin za rok, délka hodiny je 60 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak. V případě 1-denní britské školky je výuka koncipována na dopolední pobyt (8:00 - 11:30) a odpolední pobyt (13:00 - 16:30), případně pobyt celodenní (8:00 - 16:30). Jednodenní kurzy trvají od 9:00 do 17:00, lektor je přítomen po celou dobu kurzu. Víkendové kurzy probíhají v sobotu a neděli, počet výukových hodin je stanoven na 18, délka hodiny je 60 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak. V případě týdenních kurzů probíhá výuka 5x týdně po dobu jednoho týdne, délka jedné hodiny je 60 minut.

4. Prázdniny v Britském vzdělávacím centru Art of Language jsou shodné s prázdninami ve státních školách. O přesných termínech prázdnin, svátků a náhradních hodin budou účastníci včas informováni, nejpozději však 3 pracovní dny předem.

5. Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce jazykových kurzů na webové adrese www.artoflanguage.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu v případě, že je to z technických důvodů nevyhnutelné.

6. V případě letních jazykových kurzů probíhajících v období letních prázdnin je časové rozložení kurzů vždy uvedeno ve specifikaci kurzu.

7. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednavatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

8. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu. Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

Čl. IV Kurzovné

1. Cena za příslušný jazykový kurz (dále jen kurzovné), je určena na základě dílčí objednávky objednavatele (dle konkrétní specifikace kurzu) dle ceníku jazykových kurzů dodavatele zveřejněného na internetové adrese www.artoflanguage.cz.

2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace kurzu), výukové materiály mimo učebnice, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce.

3. Kurzovné je vždy uvedeno včetně příslušné sazby DPH

4. Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet nebo hotově v kanceláři Art of Language. Kurzovné je hrazeno na základě obdržení výzvy k zaplacení kurzovného a informaci o zařazení do kurzu před započetím kurzu. Běžná doba splatnosti faktury je 7 dnů od podání závazné přihlášky, nejpozději však do zahájení výuky. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm Art of Language požadovat úrok  z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den z prodlení.

5. V případě, že objednavatel požaduje uplatnění některé z nabízených slev je povinen tuto skutečnost nahlásit předem a doložit ji relevantním dokladem. Zpětně nelze slevu uplatnit.

Čl. V Slevy z kurzovného

1. Dodavatel nabízí jednorázové mimořádné slevy, které se řídí vždy aktuální nabídkou dodavatele a uvedenými podmínkami.

2. Žádnou ze slev poskytovaných dodavatelem nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat.

3. Dodavatel není povinen upozorňovat objednatele na možnost využití slevy.

4. Pokud není uvedeno jinak, uplatnění slev je možno pouze do konce aktuálního školního roku.

Čl. VI Storno podmínky

Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

a) Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu

b) Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – storno poplatek: 50% z kurzovného

c) Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného

d) Art of Language si vyhraje právo zrušit skupinku s počtem studentů nižším než 4 u dospělých a 8 u dětí a nabídnout studentovi možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni.

e) Art of Language si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna lektora, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu případně jeho části.

f) Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.

g) V případě zrušení kurzu nebo jeho části Britským vzdělávacím centrem Art of Language vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části  uhrazeného kurzovného.

h) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.

Čl. VII Reklamace

1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně prostřednictvím reklamačního formuláře, který je na vyžádání dostupný v provozovně dodavatele, kde výuka daného kurzu probíhá (lze zaslat e-mailem či vyřešit osobně v kanceláři). Dodavatel se zavazuje přezkoumat důvody reklamace pouze v případě, že reklamační žádost byla písemně sepsána osobně v provozovně, kde probíhá výuka kurzu, anebo zaslána emailem. Dodavatel obdržení reklamačního formuláře v elektronické podobě potvrdí nejpozději do 24 hodin.

2. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli náhradní řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu na individuální výuku či uložení kurzovného do dalšího semestru, případně vrácení kurzovného objednateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce).

3. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady (při nutnosti prověřit důvody uvedené v reklamačním formuláři např. v podobě distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod.). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě.

Čl. VIII Uznání reklamace

1. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.

2. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednavateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do následujícího semestru či na individuální výuku. Tuto skutečnost je třeba doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu.

3. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.

4. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.

Čl. IX Zmeškané hodiny

a) U skupinové výuky, za neúčast studenta ve výuce neposkytuje Art of Language žádnou finanční  kompenzaci. Ve výjimečných případech po domluvě s majitelkou je možné nahradit předem omluvené hodiny v náhradním termínu v kurzu stejné jazykové úrovně. V Anglickém klubíku, pokud dítě do zaplacené výuky nenastoupí, peníze jsou nevratné. Pokud je klubík odvolán ze strany dodavatele, z důvodu nenaplnění nebo jiných důvodu, peníze za neprovedenou výuku jsou po domluvě s odběratelem převedeny zpět na účet odběratele nebo využity v náhradním termínu.b) Pokud dojde k zameškání bez řádné omluvy u individuální výuky, není poskytována studentovi žádná kompenzace. Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany Art of Language, je studentovi poskytnut náhradní termín.

c) Pokud dojde ke zrušení individuální výuky ze studentovy strany 24 hod. dopředu před lekcí, je domluven náhradní termín, peníze se přesouvají.Veškeré zaplacené individuální hodiny musí být vybrány do konce následujícího měsíce od zaplacení,náhrady z měsíce května a června musejí být vybrány do konce června daného školního roku. Pokud dojde ke zrušení do 24 hod. před lekcí, peníze propadají a student nemá nárok na náhradu zameškané hodiny.

Čl. X Výukové materiály

Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Art of Language jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu.

Čl. XI Porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. V případě odstoupení objednatele od smlouvy před zahájením daného kurzu, tj. po podpisu závazné přihlášky avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), se objednatel dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné ve výši 50 %. Odstoupením objednatele z kurzu po jeho zahájení, tj. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká dodavateli nárok na úhradu doplatku kurzovného, tj. na zbývajících 50 % kurzovného a objednatel se tak v tomto případě zavazuje zaplatit kurzovné v plné výši.

2. Objednateli zaniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši.

3. V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. vyplněním objednávky kurzu prostřednictvím webových stránkách www.artoflanguage.cz) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno.

4. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.

7. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat objednateli vždy písemně, tj. e- mailem nebo vyplněním žádosti v zápisové kanceláři pobočky, kde kurz probíhá. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.

8. Art of Language si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu studenta, jež porušuje základní zásady občanského soužití či studenta, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení má student nárok na vrácení kurzovného v rozsahu neodchozených lekcí.

Čl. X Závěrečná ustanovení

1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání mezi smluvními stranami nestanoví jinak, řídí se právními vztahy vzniklé mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.                                                                                          Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné od 1.1.2018.

 

Zpět na blog

Art of Language s.r.o.

Opavská 228/189,
747 21 Kravaře
IČO: 03070956 

Telefon

+420 775 583 000

Láčíková Jolana

Děkujeme :-)

Děkujeme, budeme Vás kontaktovat.